ജസീറ ഐർവേസ്‌ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് ഉള്ള 14 മണിക്കൂർ ട്രാവലിംഗ് experiance കുവൈറ്റ് നിന്നും 7 മണിക്കൂർ layover ടെർമിനൽ 5 ബോറിങ് 😣😣